E1422 Acetilirani diškrobni adipat
Umjetni zgušnjivač, stabilizator i masa za punjenje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz acetiliranoga škroba i adipinske kiseline. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga acetiliranoga diškrobnog adipata nije dovršena. Vidi E1420. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E1420.

 
nije određen