E1442 Hidroksipropilirani diškrobni fosfat
Umjetni zgušnjivač i sredstvo za želiranje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz škroba uz dodatak propilenova oksida i fosforova oksiklorida. Može se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga hidroksipropiliranoga diškrobnog fosfata nije dovršena. Vidi E1410 – E1414 i E1440. Iako se smatra bezopasnim, često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba:Kao E1420 (s iznimkom hrane za dojenčad i malu djecu).

 
nije određen