E1452 Aluminijev škrobni oktenil-sukcinat
Umjetno sredstvo za postizanje klizavosti. Proizvodi se kemijskom sintezom iz škroba uz dodatak oktenil jantarne kiseline i aluminijeva sulfata. Vidi E520. Iako se smatra bezopasnim, zbog prisutnosti aluminijske komponente često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se samo za kapsulirane vitaminske pripravke u dopunama prehrani (prema posebnim propisima) do 35 g/kg.

ADI: nije određen