E239 Heksametilentetramin
Umjetno sredstvo za konzerviranje poznato kao i heksamin. Proizvodi se kemijskom sintezom iz amonijaka i formaldehida. Ima vrlo široku industrijsku primjenu (u proizvodnji abrazivnih proizvoda, tekstila, teško zapaljivih materijala, antikorozivnih sredstava, boja, lakova, dezodoransa...). Kao konzervans nije djelotvoran sam, nego nakon razgradnje na formaldehid u kiselom mediju ili u prisutnosti proteina. U medicini se upotrebljava u kombinaciji s hipurnom kiselinom za liječenje urinarnih infekcija i opstruktivnih bubrežnih bolesti. U organizmu se razgrađuje vrlo polako, a izlučuje se uglavnom u nepromijenjenu obliku. Iako se smatra bezopasnim, treba paziti na činjenicu da je konačni razgradni proizvod ovog aditiva kancerogeni formaldehid. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba:
U prehrambenoj se industriji upotrebljava isključivo u proizvodnji Provolone sira, u količini od 25 mg/kg (izražen kao formaldehid).

ADI: 0,15 mg/kg tjelesne težine.