E311 Oktil-galat
Umjetni antioksidans. Proizvodi se kemijskom sintezom kao oktilni ester galne kiseline. Često konzumiranje nije preporučljivo. Vidi E310.

Dopuštena upotreba: Kao E310.

   
0,50 mg/kg tjelesne težine