E914 Oksidirani polietilenski vosak
Umjetna tvar za poliranje. Dobiva se kemijskom sintezom. Nedovoljno je ispitan.

Dopuštena upotreba: Kao E912.

 
nije određen