Prijevod službenog EFSA-inog priopćenja o E128. Europska agencija za sigurnost hrane EFSA
Parma, 9. srpnja 2007.

EFSA provodi reevaluaciju sigurnosti prehrambenih bojila i donosi svoje prvo mišljenje:
Bojilo Red 2G izaziva zabrinutost zbog moguće štetnosti


Radna skupina AFC (Skupina za prehrambene aditive, začine, postupke i materijale u kontaktu s hranom) EFSA-e usvojila je 5. srpnja 2007. mišljenje o prehrambenom bojilu Red 2G (E128). Upotreba tog bojila, koja je dozvoljena samo u nekim kobasicama i mesu za burgere (koje sadrži 4-6% biljnog materijala), izaziva zabrinutost zbog mogućih zdravstvenih posljedica. Ovo je prvo mišljenje u nizu reevalucija koje EFSA trenutno provodi nad prehrambenim aditivima, uključujući bojila, koji su dozvoljeni u Europskoj Uniji.


Pokazano je da se Red 2G u organizmu pregrađuje u spoj anilin. Na temelju provedenih istraživanja na životinjama Radna skupina je zaključila da se anilin može smatrati karcinogenim spojem. Noviji znanstveni rezultati pokazuju da se ne može isključiti mogućnost da je karcinogeni potencijal anilina povezan s oštećenjima genetskog materijala stanice. Stoga nije moguće odrediti razinu unosa anilina koja se može smatrati sigurnom za ljude. Radna skupina zaključuje da se upotreba Red 2G treba smatrati zdravstvenim rizikom.


EFSA je o svojim zaključcima o sigurnosti bojila Red 2G izvjestila Europsku komisiju.

Cjelovito mišljenje o Red 2G bit će objavljeno uskoro na službenim stranicama EFSA-e: www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions.html.


U postupcima reevaluacije prehrambenih aditiva dozvoljenih u EU pritoritet je dan upravo prehrambenim bojilima, koja su među prvim aditivima na popisu za procjene u okviru nove europske legislative. Od vremena prvih ispitivanja sigurnosti aditiva, provedenih prije 30 godina, pojavile su se nove znanstvene studije. U nastavku ovih postupaka procjene, EFSA će izvršiti reevaluciju svih prehrambenih bojila i to svaku boju zasebno.

Za više informacija o EFSA-inom radu na prehrambenim aditivima posjetite EFSA stranice In Focus:
www.efsa.europa.eu/en/in_focus/food_additives.html